Podmienky súťaže

Podmienky súťaže

Podmienky súťažeZapojte sa do súťaže o 70 šperkov ZADARMO


Trvanie súťaže: od 14.10.2021 do 31.12.2022

Termín žrebovania: 10. 1. 2023

Podmienky súťaže: Zašlite kópiu faktúry alebo iného platobného dokladu spolu s Vašimi osobnými údajmi + emailovou adresou na našu emailovú adresu sutaz@vipgold.sk 

Výhra:  Finančná odmena v hodnote vystavenej faktúry. Vrátime Vám hodnotu nákupu až za 70 šperkov. 


Zapojením do Súťaže vyjadruje súťažiteľ súhlas s týmito Pravidlami.


Pravidlá súťaže o 70 šperkov ZADARMO:  zásnubných prsteňov, svadobných obrúčok alebo iných šperkov zadarmo.


  1. Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „70 šperkov ZADARMO :  Zásnubných prsteňov, snubných prsteňov, šperkov a iných šperkov zadarmo.“ (ďalej aj len ako „Súťaž“) je spoločnosť VIPgold s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02  Bratislava, Slovenská republika. Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: S.r.o., vložka císlo:72338/B; c.OŽP-A/2011/16138-2, čc. živ. reg. 110-204363 (ďalej aj len ako „Organizátor“). Organizátor vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej aj len ako „Pravidlá“).


2. Miesto a trvanie súťaže

Súťaž prebieha na webe Organizátora www.vipgold.sk

Propagácia Súťaže môže byť uskutočnená tiež, najmä prostredníctvom masmédií, reklamných plôch a sociálnych sietí.

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 14.10.2021 (0:00:00 hod.) do 30.4.2022 (23:59:59 hod.).


          3. Účastník Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie (a) fyzická osoba, (b) s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, (c) ktorá k prvému dňu Súťaže v zmysle článku 2. dovŕšila vek aspoň 18 rokov, (d) má úplnú spôsobilosť na právne úkony, a (d) ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej aj len ako „Účastník súťaže”).

Do Súťaže sa nemôže zapojiť zamestnanec alebo člen orgánov Organizátora, ako ani predajní partneri Organizátora a iné spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii Súťaže, vrátane členov orgánov a zamestnancov týchto partnerov a spolupracujúcich osôb.


4. Zapojenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník súťaže, ktorý počas trvania Súťaže:

Zakúpi zásnubný prsteň, svadobné obrúčky, všetky druhy ponúkaných šperkov (retiazky, náušnice, náramky, náhrdelníky a podobne.), pričom takýto nákup bude počas trvania Súťaže aj zaplatený;

Na emailovú adresu sutaz@vipgold.sk Účastník pošle kópiu dokladu o kúpe, to znamená kópiu vystavenej faktúry, alebo iného platobného dokladu. Taktiež osobné údaje účastníka súťaže : Meno, priezvisko a emailovú adresu.

Zapojením do Súťaže vyjadruje súťažiteľ súhlas s týmito Pravidlami.

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len jeden (1) krát – pre vylúčenie pochybností, Účastník súťaže môže v rámci Súťaže zaregistrovať len jeden pokladničný blok alebo faktúru.


 5. Žrebovanie

Organizátor do piatich (5) pracovných dní od skončenia Súťaže vyžrebuje zo všetkých faktúr súťaže sedemdesiat (70) šperkov. Žrebovanie bude prebiehať u Organizátora náhodným výberom za účasti notára a predstaviteľov Organizátora.


 6. Výhra

Výhrou je peňažná suma rovnajúca sa sume, ktorá je uvedená na doklade o zakúpení šperku/šperkov podľa článku 4 týchto Pravidiel. Táto suma bude vyplatená Organizátorom vyžrebovanému výhercovi podľa týchto Pravidiel, celkovo bude 70 (sedemdesiat) vyžrebovaných šperkov. V prípade, že na jednom platobnom doklade alebo faktúre bude fakturovaných viacero kusov šperkov, Organizátor si vyhradzuje právo nelosovať 70 (sedemdesiat) výhercov. V prípade, ak bude vylosovaný doklad, ktorého predmetom budú svadobné obrúčky alebo set, Organizátor si vyhradzuje právo tento predmet nákupu počítať ako 2 ks vyžrebovaných šperkov. 


 7. Oznámenie výhry

Výhercovia budú oznámení na webe Organizátora (www.vipgold.sk)  a na jeho sociálnych sieťach Facebook a Instagram (zverejní sa len meno, začiatočné písmeno priezviska, obec/mesto bydliska výhercov).

Organizátor do troch (3) pracovných dní od žrebovania každému výhercovi zašle oznámenie o výhre na e-mailovú adresu uvedenú v rámci registrácie podľa článku 4. Pravidiel.

Po skontaktovaní si Organizátor s každým výhercom dohodne podrobnosti o prevzatí výhry. V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do siedmich (7) pracovných dní od žrebovania, výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, inak výhru odmietne alebo včas neposkytne Organizátorom požadovanú súčinnosť pre odovzdanie výhry, stráca status výhercu podľa Pravidiel.


 8. Odovzdanie výhry

Konkrétnosti ohľadne procesu smerujúceho k odovzdaniu výhry dohodne Organizátor s výhercom.

Pred odovzdaním výhry Organizátor môže od výhercu vyžadovať preukázanie totožnosti a splnenia podmienok účasti v Súťaži. Podmienkou odovzdania výhry v každom prípade bude písomná identifikácia čísla bankového účtu, na ktorý bude výhercovi výhra Organizátorom poukázaná.

Ak sa Organizátor s výhercom nedohodne inak, výhra bude odovzdaná výlučne výhercovi. Bez vplyvu na všeobecnosť predchádzajúcej vety je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Organizátora najmä vylúčené postúpenie alebo iný spôsob prevodu alebo prechodu výhry na inú osobu.


 9. Dane

Organizátor informuje súťažiacich, že výhra v hodnote nad 350 €  podľa článku 6. Pravidiel podlieha dani z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, ktorá zaťažuje výhercu. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za daňové povinnosti výhercu vyplývajúce z prijatia výhry výhercom, ani nemôže plniť daňové povinnosti namiesto výhercu. V prípade výhercu – fyzickej osoby je s výhrou spojený aj odvod poistného do zdravotnej poisťovne na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. 

Každý výherca má právo odmietnuť výhru alebo neprevziať výhru.


 10. Osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov Účastníkov súťaže, resp. výhercu, ako dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj len ako „GDPR“), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je Organizátor – spoločnosť VIPgold s. r. o., so sídlom Tallerova 4, 811 02  Bratislava, Slovenská republika. Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: S.r.o., vložka císlo:72338/B; c.OŽP-A/2011/16138-2, čc. živ. reg. 110-204363.

Účel. Na účel uskutočnenia a vyhodnotenia Súťaže spracúva Organizátor meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, PSČ, e-mailovú adresu a telefónne číslo. V prípade výhry používa Organizátor kontaktné údaje výhercu na oznámenie výhry. Na účel odovzdania výhry budú Organizátorom spracúvané aj ďalšie identifikačné údaje výhercu. Údaje výhercu sú uchovávané tiež na účely správy daní v súlade s právnymi predpismi (zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a môžu byť použité pre prípad potreby uplatňovania, obhajovania a preukazovania právnych nárokov Organizátora (napr. v prípade konania dozorného orgánu či súdneho sporu). Výherca bude zverejnený na webovej stránke Organizátora a na jeho sociálnych sieťach Facebook a Instagram (zverejní sa len meno, začiatočné písmeno priezviska a obec/mesto bydliska výhercu). V prípade neposkytnutia niektorého z uvedených údajov nebude umožnená účasť v Súťaži, ako ani prevzatie prípadnej výhry.

Právny základ. Právnym základom na spracúvanie údajov je (i) oprávnený záujem Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na zabezpečení a zvyšovaní kvality služieb, starostlivosti o zákazníkov, budovaní vzťahu so zákazníkmi a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov, ochrane majetku a majetkových práv, preukazovaní dodržiavania zákonných a zmluvných povinností (ii) plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, (iii) splnenie zákonnej povinnosti Organizátora podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Marketing. Ak Účastník súťaže udelil samostatný súhlas, budú jeho údaje spracúvané aj na zasielanie informácií o produktoch a službách Organizátora. Informácie môžu byť profilované a prispôsobené individuálnym záujmom na základe analýzy informácií o využívaní produktov a služieb, jeho preferencií a záujmov (napr. prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o produkt a pod.). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nepredstavuje podmienku na účasť v Súťaži. Údaje budú spracúvané počas trvania platného súhlasu. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Fotografie a obrazovo-zvukový záznam. Ak výherca udelil samostatný súhlas, Organizátor môže vyhotoviť a zverejniť fotografie alebo obrazovo-zvukový záznam odovzdávania výhry výhercovi. Fotografie alebo zvukový záznam môžu byť zverejnené na webovom sídle Organizátora a na sociálnych sieťach na kanáloch Organizátora. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nepredstavuje podmienku na účasť v Súťaži ani na odovzdanie a prevzatie výhry. Údaje budú spracúvané počas trvania platného súhlasu. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania. Údaje Účastníkov súťaže, spracúvané na účel uskutočnenia Súťaže a jej vyhodnotenia, budú vymazané bezodkladne po ukončení Súťaže (najneskôr do 1 mesiaca). Údaje výhercu budú uchovávané po dobu 10 rokov od odovzdania výhry, pokiaľ v konkrétnom prípade nevznikne potreba ich dlhšieho uchovávania. Údaje spracúvané na základe súhlasu sú uchovávané počas platnosti súhlasu (t. j. do uplynutia doby, na ktorú bol udelený, alebo do jeho odvolania).

Príjemcovia. Osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám, ak je to potrebné v súvislosti so Súťažou. Pôjde najmä o poverených sprostredkovateľov, doručovateľov, kuriérske spoločnosti a v odôvodnených prípadoch orgány verejnej moci.

Vaše práva. Účastníci súťaže a výherca majú ako dotknuté osoby právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, právo domáhať sa súdnej ochrany svojich práv, právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie, založenej na oprávnenom záujme Organizátora, ako aj voči spracúvaniu na účely priameho marketingu. Uvedené práva patria dotknutým osobám v rozsahu vyplývajúcom z právnych predpisov.

Zodpovedná osoba. V prípade otázok alebo pripomienok, týkajúcich sa ochrany osobných údajov, sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu, a to e-mailom na adresu: sutaz@vipgold.sk alebo poštou na adresu VIPgold, s. r. o., Tomášikova 16551/5, 821 01 Bratislava


Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú uvedené na https://www.vipgold.sk/ochrana-udajov


11.  Práva Organizátora


Organizátor je podľa vlastného uváženia oprávnený, nie však povinný, kontrolovať splnenie Pravidiel vo vzťahu k účasti ktoréhokoľvek súťažiaceho na Súťaži kedykoľvek až do odovzdania výhry. V prípade zistenia o nesplnení Pravidiel (i) pred žrebovaním, nebude dotknutý súťažiaci zaradený do žrebovania, a (ii) u vyžrebovaného výhercu, tento stráca status výhercu podľa Pravidiel a Organizátorom bude namiesto neho vyžrebovaný náhradný výherca.

Konečné rozhodnutie o akýchkoľvek sporných otázkach v rámci Súťaže alebo v súvislosti s ňou patrí výhradne Organizátorovi. Organizátor je najmä oprávnený vyhodnocovať splnenie podmienok pre účasť v Súťaži, výhru a jej poskytnutie, ako aj iné otázky týkajúce sa alebo súvisiace so Súťažou, a to podľa vlastného uváženia.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu alebo nahradenie týchto Pravidiel, na zrušenie Súťaže, jej obmedzenie, odloženie, prerušenie, zmenu dĺžky trvania, ako aj zmenu podmienok Súťaže, najmä, avšak bez obmedzenia na, pravidiel žrebovania, dátumu uskutočnenia žrebovania, počtu výhercov, ako aj druhu či hodnoty cien, ktoré budú predmetom žrebovania, to všetko aj bez uvedenia dôvodu a bez vzniku akejkoľvek povinnosti na náhradu alebo iné plnenie voči Účastníkom súťaže alebo iným osobám. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Organizátor vhodným spôsobom uverejní.


 12. Ostatné

Účelom súťaže je podpora predaja tovarov Organizátora. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zapojením sa do Súťaže vyjadruje každý súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami a pravidlami Súťaže podľa týchto Pravidiel a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený ešte pred zapojením sa do Súťaže a do Súťaže sa zapája vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Na účasť v Súťaži ani na výhru v Súťaži nie je právny nárok. Bez ohľadu na čokoľvek iné, výhra v Súťaži nie je vymáhateľná (najmä nie je uplatniteľná prostredníctvom súdu).

Organizátor neuhrádza ani nenahrádza Účastníkom súťaže ani iným súťažiacim či osobám žiadne náklady, ktoré im vzniknú zapojením do Súťaže alebo inak v súvislosti so Súťažou, vrátane odovzdania a prevzatia výhry.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody ani iné ujmy vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi alebo neúplnými údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry alebo v súvislosti s plnením resp. neplnením tretích strán (ako sú napríklad telekomunikačné služby, internetové pripojenie, e-mailové služby a podobne).

Pre prípad propagácie Súťaže prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo Instagram, každý súťažiaci zapojením do Súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook alebo Instagram voči nemu v súvislosti so Súťažou nemá žiadne záväzky ani iné povinnosti, a súčasne Organizátor vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom alebo Instagramom a nie je s ním nijako spojená.

Účastníci súťaže alebo záujemcovia o účasť v Súťaži sa môžu oboznámiť s týmito Pravidlami na linku  www.vipgold.sk/podmienky-sutaze . Znenie týchto Pravidiel má vždy prednosť pred akýmikoľvek neúplnými alebo odlišnými informáciami ohľadne Súťaže uvedenými v rámci marketingovej komunikácie o Súťaži.


V Bratislave dňa 29.04.2022

VIPgold s. r. o.