VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk

Súťaž Kempinski

Nakúpte u nás tovar v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 100 Eur a automaticky budete zaradení do sútaže o víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras. 

Súťaž platí od 12.12.2018 do 31.03.2019 . Dňa 31.03.2019 o 18,00 hod vyžrebujeme výhercu. Termín pobytu si výherca vyberá sám, podľa aktuálnej dostupnosti. Do sútaže budú zaradení všetci zákazníci, ktorí nákup vykonali online alebo osobne na našej pobočke. 
Spotrebiteľskú súťaž spojenú so žrebovaním vecných výhier organizuje spoločnosť :

Vipgold.sk, s. r. o., M. Sch. Trnavského 22, 84101 Bratislava, IČO:46 124 128, Okresný súd Bratislava I. oddiel:Sro, vložka císlo:72338/B; c.OŽP-A/2011/16138-2, c. živ. reg. 110-204363

 (ďalej len „organizátor“).

Súťaž je propagačnou spotrebiteľskou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).


2. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony a každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len „účastník“). Zamestnanci organizátora, ako aj im blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti v súťaži vylúčení. Ak sa preukáže, že výherca je takouto vylúčenou osobou, výhra mu nebude odovzdaná a uskutoční sa druhé kolo žrebovania, v ktorom bude vyžrebovaný nový výherca.


3. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne 12.12.2018 - 31.03.2019. Termín pobytu si výherca vyberá sám, podľa aktuálnej dostupnosti. 


4. Pravidlá súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý v období od 12.12.2018 - 31.03.2019 nakúpi tovar v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 100 Eur. Žrebovať sa budú jednotlivé čísla faktúr. Pri viacerých objednávok zo strany jedného účastníka budú do žrebovania zaradené všetky objednávky, čím sa šanca na výhru zvyšuje. Každý účastník však má právo iba na 1 výhru.

Žrebovanie prebehne dňa 31.03.2019 zástupcom organizátora v priestoroch sídla organizátora súťaže – Bosákova 7, 85104 Bratislava. Vyžrebovaného účastníka bude organizátor súťaže kontaktovať telefonicky alebo mailom. 


5. Výhry/Ceny

Jeden víkendový pobyt pre dve osoby v Grand Hoteli Kempinski High Tatras. Termín pobytu si výherca vyberá sám, podľa aktuálnej dostupnosti.


6. Odovzdanie výhry

Organizátor výhru odovzdá výhercovi osobne alebo kuriérom. V prípade, ak sa organizátorovi nepodarí výhercovi doručiť výhru na ním uvedenú adresu trvalého bydliska/sídla do 14 dní od momentu, kedy sa vyžrebovaný účastník stal výhercom, stráca výherca právo na získanie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom, resp. výherca výhru odmietne prijať/zriekne sa výhry, prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.


7. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 OZ v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou adresou výhercu. Zásielky sú počas prepravy kuriérom kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Výhru nie je možné vymeniť ani hodnotu výhry nie je možné vyplatiť peňažnou formou.


8. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle §8 ods. (1) písm. i) Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením a organizátori súťaže nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercami. Všetky ostatné povinnosti a poplatky vzťahujúce sa k výhram budú hradené výhercami. Pokiaľ jednotlivé výhry v súťaži nepresahujú hodnotu 165,97 € podľa §9 ods. (2) písm. m), zák. 595/2003 Z. z. nepodliehajú zdaneniu.


9. Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné.