VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk
VIPGold.sk

Ochrana údajovOchrana osobných údajov e-shop VIPgold.sk, s.r.o.

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídleVIPgold.sk, s.r.o.   www.obrucky-svadobne.sk .

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je VIPgold.sk, s.r.o. so sídlom Bosákova 7 , 851 04 Bratislava, IČO:46 124 128, DIČ:2023260085 (ďalej len VIPgold.sk) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope VIPgold.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope VIPgold.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@obrucky-svadobne.sk.


VIPgold.sk si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope VIPgold.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka.


Po zrušení registrácie v e-shope VIPgold.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.


Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je VIPgold.sk povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.


Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete VIPgold.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu VIPgold.sk prípadne emailom na info@obrucky-svadobne.sk.


Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.


Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný VIPgold.skinformovať o ich zmene poštou na adresu VIPgold.sk, prípadne emailom na info@obrucky-svadobnre.sk.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s VIPgold.sk ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.


Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.


Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od VIPgold.sk vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných VIPgold.sk.


Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s., Slovak Parcel Servis, GLS Slovakia.