Reklamačný poriadok

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej najväčšej spokojnosti. Na nami predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.

Kupujúci je oprávnený skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.
Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na  bežné opotrebovanie výrobku v dôsledku nosenia.
Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a)    výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)    vrátením kúpnej ceny za tovar.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na bezplatnú záručnú opravu u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, pri bežnom opotrebovaní tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,..

Reklamovaný tovar zasielajte dôkladne zabalený s priloženou kópiou faktúry, ktorá zároveň slúži ako záručný list  a stručným popisom reklamácie. Najlepšie je nás kontaktovať ešte pred odoslaním tovaru. Tovar zasielajte na adresu našej pobočky:

VIPgold, s.r.o.
Tomášikova 16551/5
821 02 Bratislava


Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť proti strate a škodám spôsobeným prepravou.

Všetky právom uplatnené opravy v záručnej dobe sú bezplatné. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať vo vhodnej forme písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, napr. formou e-mailu, osobne, resp. prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol. Pokiaľ si Klient odmietne prevziať prípadne neprevezme vybavenú reklamáciu do tridsiatich (30) dní od vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 15,- EUR za každý aj začatý deň neprevzatia tovaru od ukončenia opravy. Pokiaľ si však Klient tovar neprevezme ani do lehoty, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz